Hoàng Giang chuyên gia sửa nhà Sundance

Bộ phim về thanh thiếu niên, người Mỹ chắn vạn văn điện thoại và không, thường là Chắn vạn văn thư mục của sáo rỗng: nhân vật rập khuôn, tình hữu nghị mà dần dần biến thành tình yêu, kết thúc hạnh phúc và tất cả nữ trang khác lấy từ các tiết mục của-phim…

Keep reading