CÕỊ1 £ó đô chí huy sứ và phó Hướng Dẫn Trùm bắn cá

Nay nếu huynh muốn lo, đâu dám không hết lòng, nhiều lắm cũng khống quá ba nghìn lạng, ít ra chỉ hai nghìn là đủ. Quế sinh nghe nói cảm động, liền đưa, cho Vưu sinh năm mươi lạng để an gia; rồi thu nhặt hơn ba nghìn lạng, chọn ngày. Đến kinh sư, lấy ba nghìn lạng tự tay đưa cho Vưu sinh lo việc. Chì cần mũ quan trên đẩuĐâu quản tiền chi rỗng túi. Qua khoảng nửa năm, Vưu sính đến chúc mừng nói: Chúc mừng ngô huynh, một sớm một chiều trở thành quý nhân! Nhưng. Quế Thiên đã chi ba nghìn lạng, chỉ sợ tiền đó mất không, liền nhờ Vưu sinh vay của nhà có thế lực hai nghìn lạng,. Lại qua hai ba tháng nứa, bỗng thấy bốn Phiên bản Trùm bắn cá cho điện thoại Phiên bản Trùm bắn cá cho điện thoại tên lệ tốt đến truyền lệnh, lão gia Thân quân Chỉ sứn tân nhiệm mời viênm.

Ở Bắc Kinh là Tư vo Vệ thán quân đồ chí huy sứ, chú quan ngoài đạt lỗ hoa xích ra, CÕỊ1 £ó đô chí huy sứ và phó. ngoại đốn nói chuyện. Quế Thiên nghi hoặc hỏi: Lão gia Chí sứ họ gì?. Lệ tốt nói: Đến ctó sẽ biết, lúc này không nói được. Quế Thiên vội vã chính Hướng Dẫn Trùm bắn cá 1TÍŨ áo, iheo bốn người đến Hướng Dẫn Trùm bắn cá mộl cửa nha môn lớn. Vị lão gia này đội mũ ỏ sa, mặc áo bào đeo đai, ngồi trên giữa công đường. Hai người theo giữ Quế trum ban ca Thiên, hai người vào trong trum ban ca bẩm báo. Phúc chốc, có tiếng truyền lệnh từ công đường gội vào.

Quế Thiên bình sinh chưa từng đến cứa quan, tim đập thình thịch. Quân hiệu dẫn đến trước hiên cône đường, quát quỳ xuống bái lạy, viên quan tịnh không đáp lễ, từ tốn nói: Các. ngươi trọng túi vẫn còn một nghìn lạng, hãy mau mau đưa ta mượn, sẽ trả một thể. Nói rồi, lệnh cho bốn tên lính: Giải đến nhà trọ lấy bạc về hồi mệnh.

Nếu không theo, giải về đây chịu tội, quyết không xử nhẹ.

Quế Thiên bị lệ tốt cưỡng bức, đành phải đưa bạc ra, giân mà không dám nói.

Leave a Comment