Một, không khí Hạ Thái có vẻ tưng bừng, náo máy hút bụi

Chỉ trong nháy mắt đã xong một việc.

Công việc vừa xong, đã thấy thằng Mối máy phát điện cùng một tuần phiên bưng lên hai mâm cỗ máy phát điện . Bốh vị trưởng trong họ Nguyễn Đình đương thòi và cậu trưởng tộc tương lai Đình Chùi đóng một cỗ. Chủ nhân cùng vối Tiên chỉ, Lý trưỏng, Thủ bạ đóng một cỗ. Ngày mười chín tháng Một, việc làm giao từ tặng ruộng cùng cỗ bàn qua đi vui vẻ. Sang ngày hai mươi tháng Một, cổng xóm Si – vì có cây si cổ thụ ngay cạnh

cổng xóm Ngõ Hiền nên thành tên gọi I. *
♦ *
Sang ngày hăm bốh tháng Một, cụ Tiên chỉ cùng với Lý trưỏng và Thủ bạ lại đến viết Ước từ nhận của. Vốn là ruộng tư điền, sau khi hiến tặng, xã Hạ Thái sẽ là chủ bốn mẫu ruộng này, để phân biệt với công điển,. Theo sổ sách của họ Nguyễn Đình, trước đây còn lưu giữ được thì đời Tây Sơn, vào CUỐI thế kỷ thứ XVIII, không. Công điền chỉ có năm mươi lăm mẫu, chín sào, sáu thước, năm tấc, trong đó lại dành ra hăm bôn mẫu làm Ngụ lộc. Như vậy, số ruộng công để cấp lương cho Lý trưởng và thằng Mới cùng là chia cho dân không có ruộng cày cấy, còn. Xem ra, Hạ Thái có rất ít ruộng công!
Bù lại số ruộng công ít ỏi, các cụ trong họ Nguyễn Đình đã hiến cho làng,. Tổng cộng sô~~ruộng mà ba cụ tổ họ tặng làng là mưòi một mẫu hai sào, nếu so vối sô~~ băm môt mẫu công điền,. Làng hoàn toàn làm chủ sô công hữu tư điền này, không bị quan lại nhòm ngó, tô thuê phải nộp cũng nhẹ hơn so vối.

Vào dịp tết Nguyên đán, ngày vía đức Thành hoàng, mười một tháng Một, không khí Hạ Thái có vẻ tưng bừng, náo.

Những ngày còn lại, cuộc sông làng xã, trở lại êm đềm phẳng lặng. Từ khi ba cụ nhà họ Nguyễn Đình máy hút bụi đặt ruộng hậu, ngưòi dân Hạ Thái lại có máy hút bụi thêm những ngày nhộn nhịp.

Đó là những ngày giỗ các cụ tổ nhà họ Nguyễn Đình, những ngày này được làng làm trang trọng, có rước lễ vật. Đàn bà, trẻ con trong làng đều nô nức máy rửa xe đi xem tế, xem xong lại được chia phần thịt máy rửa xe đem về.

Cánh đàn ông, từ tuổi phải đóng góp việc làng, được dự cỗ. Trong những lúc trà dư, tửu hậu, các vị cao niên, Kỳ mục chức sắc trong làng, trong xã, thường nhắc lại những nghĩa.

Leave a Comment